O ANTROPOSOFICKÉ MEDICÍNĚ

Co je Antroposofická medicína
a co může nabídnout?

Antroposofická medicína má již stoletou tradici, vznikla ve 20 letech devatenáctého století na základě impulzů filosofa a zakladatele antroposofické duchovní vědy Dr. Rudolfa Steinera (1861-1925) a následné spolupráce lékařky Ity Wegmanové (1876-1943). Pojem antroposofie se skládá z řeckých slov anthropos  (člověk) a sophia (moudrost) – moudrost o člověku. Antroposofická medicína bere v úvahu souvislost mezi fyzickým tělem, životními silami, emoční a spirituální stránkou člověka. Respektuje individualitu každého pacienta a propojuje konvenční medicínu s celostním pohledem na člověka.

Co je to Antroposofická medicína?

Pohled Antroposofické medicíny na nemoci a jejich léčbu

Postup léčby

Aby mohl antroposofický lékař nemocnému pomoci, hledá příčiny nerovnováhy nejen v pacientově těle a jeho životních silách, ale i v emoční a spirituální stránce pacienta a jeho vztahu k vlastnímu životu a osudu. Antroposofická medicína respektuje individualitu každého pacienta, jeho tělo, duši i ducha ve vzájemné souhře s okolním světem. Z tohoto úhlu pohledu je každý člověk jedinečný a stejně tak je jedinečná i jeho nemoc a jeho léčba.

Pohled na nemoci

Antroposofická medicína chápe podstatu nemoci jako součást osobního vývoje člověka, chápe nemoc jako vychýlení z rovnováhy, kterou je možné opět uvést do stavu zdraví. Velice důležitou roli však hraje vůle pacienta, který nemůže jen pasivně přijímat jakoukoli léčbu a měl by se na své léčbě také aktivně podílet. Antroposofický lékař však za každých okolností ctí svobodnou vůli pacienta. Proto je důležitým článkem v antroposofické medicíně možnost různých terapií (eurytmie, rytmické masáže, různé druhy arteterapie, muzikoterapie, chirofonetika, olejové disperzní koupele, zábaly a obklady, aj.), které doplňují samotnou léčbu.

Jedinečnost antroposofické medicíny

Antroposofická medicína je jedinečná i tím, že pohlíží na člověka v jeho celistvosti (tělo, duše, duch) a její nedílnou součástí je široká paleta terapií. Každá z nich pomáhá pacientovi na jiné úrovni. Antroposofická medicína pracuje s fyzickou, funkční, emoční a spirituální stránkou. Pomáhá specifickým způsobem hledat cestu ke zdraví, která je zároveň v jistém smyslu i cestou osobního vývoje.

léčebné procesy

Mimo užívání antroposofických léků jsou také důležitou součástí léčebného procesu v antroposofické medicíně i rozličné terapie. Antroposofická medicína využívá postupy, při kterých je pacient buď pasivní – rytmické masáže, rytmické vtírání, zábaly, obklady, koupele a podobně nebo aktivní, kdy je potřeba, aby pacient vyvinul určité úsilí – léčebná eurytmie, arteterapie, malování, modelování, dřevořezba, muzikoterapie, dále psychoterapie, práce s biografií, terapie pomocí řečových cvičení i léčebná (speciální) pedagogika. Důležitou součástí léčby je pohyb, úprava stravy a rytmů v životě pacienta. Lékař společně s terapeuty tvoří tým, který doprovází pacienta v jeho nemoci. Cílem léčby není jen odstranění potíží, ale i pomoci pochopit poselství, které nemoc člověku přináší.

dr. Rudolf Steiner (25. února 1861 – 30. března 1925)

Rakouský filosof, pedagog, spisovatel, dramatik, literární kritik, umělec, sociální myslitel, esoterik, zasvěcenec. Byl zakladatelem antroposofie – duchovní vědy, ze které dále vzniklo waldorfské školství, biodynamické zemědělství, antroposofické lékařství a nové umělecké formy – eurytmie, dále sociální trojčlennosti aj.. Celý svůj život věnoval přednáškové činnosti v celé Evropě a další podpoře těchto směrů, které vznikly ze základů antroposofie – duchovní vědy.

“Stejně jako tělo není bez duše, tak nemůže být ani zevní kultura bez spirituálního života.”

Dr. Rudolf Steiner

 

 

dr. Ita Wegman (22. února 1876 – 4. března 1943)

Antroposofická medicína byla na základě impulzu Dr. Rudolfa Steinera založená následně spolu s Dr. med. Itou Wegman. Ita Wegmam na základě poznatků Rudolfa Steinera dále vyvinula speciální formu masážní terapie, nazyvanou rytmická masáž a další léčebné procedury.

V roce 1921 založila první Antroposofickou lékařskou kliniku v Arlesheimu, známou až do roku 2014 jako Ita Wegman Clinic. Celý svůj život zasvětila vzniku a další podpoře antroposofické medicíny ve Švýcarsku i ve světě. 

“Doufám, že se nyní všichni můžeme spojit ve společné práci, abychom se navzájem podporovali a usilovali dosáhnout toho, co od nás lékařů Rudolf  Steiner očekával.

Ita Wegman 28.12.1927

Více o antroposofické medicíně

Postupy léčby Antroposofickou medicínou

 

lékaři

Každý antroposofický lékař projde nejprve standardním univerzitním vzděláním a další odbornou kvalifikací. Poté následuje další minimálně tříleté vzdělání pro antroposofické lékaře. Existují vzdělávací centra při antroposofických klinikách v Německu, Švýcarsku, Itálii a Švédsku i vzdělávací centra či akademie v dalších zemích, včetně České republiky. Praktické zkušenosti s antroposofickou diagnostikou a terapií získávají lékaři na stážích v nemocnicích či v ambulancích kolegů a po té ve vlastní ordinaci za odborného dohledu mentora. Přednášky, uvádějící do antroposofické medicíny, jsou součástí učebních plánů univerzit v Evropě i mimo ni. Získání docentury nebo profesury pro antroposofickou medicínu je možné na univerzitě v San Francisku (USA), Hamburku, Herdecke (Německo) a Bernu (Švýcarsko). Na univerzitách probíhá vědecký výzkum a klinické studie. I zde se hledají nové cesty, odpovídající individuálnímu přístupu k léčbě.

Antroposofický lékař cíleně školí své vnímání, aby nebyl předpojatý a dokázal rozpoznat individuální potřeby pacienta. Toto školení v novém vnímání z hlediska antroposofické medicíny má velký přesah do jeho osobního vývoje. Ke vzdělání každého lékaře, zdravotníka a terapeuta patří i práce na sobě samém, na svých morálních vlastnostech i na duchovním růstu.

Antroposofická medicína ve více než 80 zemích světa

Antroposofická medicína od doby vzniku zdomácněla ve více než 80 zemích světa, je praktikována a vyučována ve třiceti dvou zemích na pěti kontinentech. Antroposofické kliniky, sanatoria a zařízení existují v Německu, Švýcarsku, Švédsku, ve Velké Británii, v Itálii, Španělsku i v Brazílii. Po celém světě najdeme nespočetné ordinace lékařů a samostatné  terapeutické instituty, v nichž spolupracují lékaři a terapeuti z různých odborných směrů (rytmické masáže, léčebná eurytmie, olejové disperzní koupele, muzikoterapie, arteterapie, biografie, tvorba řeči, chirofonetika aj.)

 

přístup k medikaci

Antroposofická medicína je medicínou integrující. Propojuje přírodovědeckou, konvenční  medicínu s celostním pohledem na přírodu i člověka, u kterého respektuje jeho fyzickou, duševní a duchovní podstatu. Nechce nahradit konvenční medicínu, používá veškeré její prostředky – přírodovědný výzkum, laboratoř, zobrazovací metody, operace, intenzivní péči i léky. Lékaři, zdravotníci i terapeuti musí mít klasické univerzitní vzdělání a odbornost, dále vzdělání v antroposofické medicíně.

léky

Léky, které antroposofická farmacie vyrábí, jsou výhradně na přírodní bázi. Používají se minerály, rostlinné a živočišné preparáty. Léky mají různou konzistenci a gramáž, některé využívají homeopatické decimální potencování, velice důležitý je proces rytmizace léků. Způsob zpracování a kombinace substancí v jednotlivém léku jsou jedinečné, odpovídají procesu nemoci či jednotlivého orgánu (např. Weleda, Wala, Abnoba, Iscador). Antroposofický lékař v případě potřeby používá veškeré léky konvenční medicíny.

pobočky

Pobočky a lékárny výrobců antroposofických léků jsou ve většině evropských zemí, ale i v Severní a Jižní Americe, Rusku, jižní Africe, Egyptě, Japonsku, Austrálii a na Novém Zélandu. Kromě toho existuje ve 26 zemích Evropy a 12 dalších státech více než 350 institutů, které pracují v oblasti léčebné a speciální pedagogiky a sociální terapie.

závěrem

Antroposofická medicína nabízí celostní pohled a staví individualitu člověka do středu pozornosti. Vede pacienta k aktivní spolupráci s lékařem a terapeutem a umožňuje mu, aby překonal svou nemoc a mohl ji chápat jako šanci svého vlastního vývoje.  Antroposofická medicína propojuje vědu, umění a spiritualitu. Právě proto je v dnešní době antroposofická medicína tak důležitá.